Élus – 11 conseillers

Christelle Ruysschaert, maire

Mickaël Jouve, 1er Adjoint

Roseline Perrin, 2e Adjointe

Michel Morin, 3e Adjoint

Laurence Helmer, Conseillère municipale

Marie-France Bompard, Conseillère municipale

Vincent Aubert, Conseiller municipal

Rémi Boudes, Conseiller municipal

Rémy Devetzoglou, Conseiller municipal

Éric Maury, Conseiller municipal

Annie Valette, Conseillère municipale